5% הנחה למזמינים באתר

תנאי שימוש - ג'יה הוסטל

תנאים והגבלות
להלן התנאים וההגבלות הכללים של ג'יה הוסטל תל אביב.
התנאים וההגבלות הכלליים שלהלן חלים על חוזה הלינה בהוסטל (כולל ומחליף את התנאים הבאים: חוזה לינה, חוזה קבלת לקוחות, חוזה אכסניה, חוזה חדרים, חוזה חדרי אכסניה; להלן "חוזה") וכן כל שאר התנאים שירותים ואספקה הניתנים ללקוח (כולל ומחליף את התנאים הבאים: אורח, צד מזמין, שוכר, מפעיל סיורים, סוכן) על ידי ג'יה הוסטל,
רחוב יצחק שדה 32 תל אביב.
תנאים חריגים, גם במידה הכלולים בתנאים וההגבלות הכלליים של הלקוח, לא יחולו אלא אם כן אושרו במפורש על ידי האכסניה בכתב.
סיכום החוזה
1. בעת בקשת ההזמנה של הלקוח, חוזה מתבצע במקביל להזמנה של ההוסטל.
2. השותפים החוזיים הם האכסניה והלקוח. אם צד שלישי ביצע את ההזמנה בשם הלקוח, צד זה יהיה אחראי כלפי ההוסטל ביחד ולחוד עם הלקוח בגין כל ההתחייבויות הנובעות מהחוזה אם האכסניה מחזיקה בהצהרה תואמת שניתנה על ידי הצד השלישי.
ללא קשר לכך, כל צד מזמין מחויב להעביר את כל המידע הקשור להזמנות ללקוח, בפרט את התנאים הכלליים הנוכחיים.
3. שכירות משנה וחכירה מחודשת של החדרים, כמו גם שימוש בהם למטרות שאינן מגורים, מחייבים את הסכמת הוסטל מראש ובכתב.
4. הזמנות יכולות להיעשות רק על ידי אנשים בעלי יכולת חוזית.
5. במקרה של תשלום בכרטיס אשראי, האכסניה לא תמסור את פרטי כרטיס האשראי לצד שלישי, אלא אם כן החוק דורש זאת.
 
שירותים, מחירים, תשלום
1. האכסניה מחויבת שהחדרים המוזמנים יהיו זמינים בהתאם לתנאים הכלליים הנוכחיים ולמלא את השירותים עליהם סוכם.
2. האכסניה מכוח סיבות חשובות זכאית לחלוטין לארח את הלקוח באכסניה אחרת עם סטנדרטים ושירותים דומים במחיר המוסכם ללא פניה אם לא ניתן יהיה לשהות באכסניה שהוזמנה.
3. הלקוח מחויב לשלם את המחירים שחלים על או שהוסכם על אספקת מגורים ושירותים נוספים שהלקוח עשה בהם שימוש, שהוזמן בהתאמה. זה חל גם על שירותים והוצאות של האכסניה מול צדדים שלישיים שנגרמו בגין הופעות שניתנו על פי בקשת הלקוח.
4. המחירים המוסכמים כוללים את המסים החלים. עבור תיירים ישראלים או זרים לא אשרת חוץ נדרש להוסיף את מס ערך מוסף סטטוטורי לתעריפים הנקובים.
5. המחירים יכולים להשתנות על ידי האכסניה, אם הלקוח מעוניין לשנות את מספר החדרים שהוזמנו, את השירותים או את משך השהות בהוסטל.
6. האכסניה רשאית לבקש, עם כריתת החוזה או מאוחר יותר, פיקדון בצורת ערבות כרטיס אשראי. כרטיס האשראי לא יחויב לפני ההגעה לאכסניה, אלא אם ההזמנה הוזמנה בתעריף שאינו ניתן להחזר. אם ההזמנה הוזמנה בתעריף שאינו ניתן להחזר, נדרש תשלום מראש.
7. הסכום הכולל, בניכוי הפקדות פוטנציאליות, כמפורט בשטר המפורט, נדרש בעת ההגעה אלא אם כן נקבע אחרת מראש.
8. התשלום יבוצע בשקלים (שקל ישראלי חדש). ניתן לשלם במזומן או בכרטיס אשראי.
כחריג, קבוצות יכולות לשלם באמצעות העברה בנקאית או לבדוק אם הוסכם מראש.
 
ביטול חוזר על ידי ביטול הלקוח ושכר טרחה
ההוסטל מעניק ללקוח את הזכות לבטל את החוזה בכל עת. לעניין זה, ההוראות הבאות:
1.1. ביטול
ביטולים המתבצעים עד 72 שעות לפני מועד ההגעה אינם מחייבים כל דמי ביטול, אלא אם ההזמנה הוזמנה בתעריף שאינו ניתן להחזר, ובמקרה זה הם אינם ניתנים להחזר ואינם זכאים להחזר כלשהו.
בהזמנה של יותר מ -3 חדרים, או 7 לילות ויותר, דמי ביטול חלים על ביטול שנעשה פחות משבוע לפני מועד ההגעה. אותה מדיניות ביטול חלה עבור אירועים מיוחדים אשר יפורטו עם התאריכים המדויקים באישור ההזמנה .
ביטולים שבוצעו פחות מ- 72 שעות לפני מועד ההגעה, ההוסטל זכאי לגבות דמי ביטול בסכום של המחיר המוסכם של כל ההזמנה.
לפרטים נוספים על האירועים המיוחדים, אנא צרו קשר עם דלפק הקבלה של האכסניה.
בקשות ביטול חייבות להיעשות בכתב והן יתקבלו במייל רק באמצעות:
info@gia-home.com
1.2. דמי אי-הגעה
במקרה של אי הופעה, ההוסטל יגבה תשלום השווה למחיר המוסכם של ההזמנה כולה, וההזמנה תבוטל.
שלילת בית אכסניה
ההוסטל יהיה זכאי לביטול יוצא דופן של החוזה למען מטרה טובה, במיוחד אם:
• כוח עליון או נסיבות אחרות שאינן נופלות בתחום האחריות של ההוסטל, אינן מאפשרות לבצע את החוזה;
• נעשה שימוש בהצהרות מטעות או שגויות של עובדות מהותיות בחדרי הזמנות, למשל ביחס לאדם הלקוח, או למטרה;
• לאכסניה יש סיבה מוצדקת להניח שבמקרה שהלקוח יעשה שימוש בשירותי האכסניה הפעילות העסקית החלקה, הבטיחות או המוניטין של האכסניה בציבור עלולים להיפגע, מבלי שעניינים כאלה יוחסו לכוח השליטה בהוסטל או אִרגוּן;
• נודע לאכסניה כי מצבו הכלכלי של הלקוח החמיר במידה ניכרת לאחר כריתת החוזה, במיוחד אם הלקוח אינו משלם עבור תביעות נאותות של האכסניה או שאינו מספק ביטחון מספיק וכתוצאה מכך תביעות תשלום של האכסניה בסכנה.
2. האכסניה מחויבת ליידע את הלקוח על מימוש זכות הביטול בכתב ללא דיחוי.
3. במקרים של ביטול לעיל הלקוח אינו זכאי לפיצוי בגין נזק.
הגעה ועזיבה ותקנות אחרות להוסטל
1. הלקוח אינו זכאי לספק חדרים מסוימים או מיטות ספציפיות בחדר אלא אם כן הוסטל אישר את מתן חדרים ספציפיים אלה בכתב.
2. לקבוצות של 3 ומעלה השוהים בחדרים מרובי מיטות, ההוסטל יחלק את הקצאת החדרים.
3. חדרים שהוזמנו יהיו זמינים ללקוח החל מהשעה 14:00 בתאריך ההגעה.
4. בתאריך העזיבה, החדרים יפונו ועומדים לרשות הלקוח ללא תשלום עד השעה 11:00 בבוקר.
במקרה שלא תעשה זאת עד לשעת ההערה, להוסטל הזכות לחייב את הלקוח עבור לילה נוסף, והוא (ההוסטל) אינו מחייב לספק מקום לינה ללקוח עבור הלילה הנוסף בתשלום.
5. אם מספר הלקוחות בפועל עולה על המספר שהוזמן והצפוי, לא מובטח אירוח עבור חברים נוספים אלה. בנוסף ניתן להחיל חיובים נוספים על חשבון הלקוח.
6. איננו אכסניית נוער ולכן אנו יכולים לקבל ילדים מתחת לגיל 18 רק כאשר הם מלווים על ידי מבוגר אחראי. משפחות עם ילדים, או קבוצות עם אישור מראש, מוזמנים כמובן.
7. יש הגבלה על מספר הלילות להזמנה:
חדר מעונות - מגבלת 7 לילות
חדר פרטי - מגבלת 14 לילות
כחריג, קבוצות שאישרו מראש והוסכם על ידי ההוסטל

 
הוראות סופיות
1. שינויים או שינויים בחוזה, בקבלת ההצעה או בתנאים הכלליים הללו יבוצעו בכתב. שינויים או שינויים חד צדדיים מצד הלקוח לא יהיו תקפים.
2. מקום הביצוע והתשלום יהיה המשרד הרשום של האכסניה.
3. אם הוראות בודדות של התנאים הכלליים הללו לחוזה הלינה בהוסטל תהיינה או תהפוכנה תקפות או בטלות, לא תושפע מכך תוקף ההוראות הנותרות. יתר על כן הוראות החוק יחולו.
 

כתובת:
יצחק שדה 32- תל אביב
אימייל:
INFO@GIA-HOME.COM
טלפון:
03-5591159